Alimentatierecht
Arbeidsrecht
Echtscheidingsbemiddeling
Echtscheidingsrecht
Economisch strafrecht
Familierecht
Financieel strafrecht
Fiscaal strafrecht
Incasso's
Omgangsregelingen
Pachtrecht
Strafrecht
Verbreking Samenleving
Verkeersrecht
Zedendelicten
Pachtrecht
Mr. S.J. Daniels

De pachtwet tracht iedereen die beroepsmatig land- of tuinbouw bezigt te beschermen tegen de machtspositie waarin de landeigenaars verke(e)r(d)en. Aangezien de landbouwers voor wat betreft hun inkomen voor een groot stuk afhankelijk zijn van de door hen bewerkte gronden moet er in een zekere vorm van bescherming worden voorzien. Om aan deze noden tegemoet te komen kwam de pachtwet tot stand.

Wie onder het toepassingsgebied van de Pachtwet ressorteert geniet een bijzondere beschermingspositie. Wie een onroerend goed (een stuk grond of een gebouw) pacht geniet van een basishuurtermijn van 9 jaar. Het pachtcontract wordt in beginsel van rechtswege verlengd voor opeenvolgende periodes van 9 jaar. Zo dient de pachter geen aanvraag tot hernieuwing te doen, maar kan hij rustig afwachten. Ook de mogelijke opzeggingsgronden worden limitatief, d.w.z. uitputtend, door de wet opgesomd. Daarenboven moet de opzegging op straffe van nietigheid een aantal formaliteiten (vermeldingen) bevatten.

Een ander kenmerk van de pachtwet is het recht van voorkoop. Indien de verpachter het gepachte onroerend goed aan een derde wil verkopen, moet de notaris aan de pachter een aanbod tot aankoop doen door hem kennis te geven van de voorlopig opgestelde verkoopakte. Deze akte kan slechts definitief worden wanneer de pachter het recht van voorkoop niet uitoefent. Er werd zelfs voorzien in een sanctie voor de miskenning van het recht van voorkoop. Wanneer het gepachte goed toch werd verkocht, zonder de pachter de mogelijkheid te geven zijn recht van voorkoop uit te oefenen, heeft de pachter de keuze tussen enerzijds een schadevergoeding vanwege de verkoper (verpachter) ten bedrage van 20 procent van de verkoopprijs en anderzijds de indeplaatsstelling van de koper.
  • Pachtgeschillen

  • Conflictbemiddeling Pachtgeschillen

  • Voorkeursrecht Pachter

  • Pachtnormbesluit

Mr. A.B.E.C. Giard
Mobiel: 06-54328385
e-mail giard@giardadvocaten.nl

Mr. S.J. Daniels
Mobiel: 06-23785674
e-mail daniels@danielsadvocatuur.nl

Mr. A.B.E.C. Giard

Alimentatierecht - Echtscheidingsbemiddeling - Echtscheidingsrecht - Familierecht - Incasso's - Hippische zaken - Omgangsregeling - Verbreking Samenleving


Mr. S.J. Daniels

Alcohol-zaken - Arbeidsrecht - Bestuursrecht - BTW-zaken - Economische delicten - Fraude - Ontslagrecht - Pachtrecht - Rijbewijs terugvorderen - Strafrecht - Verkeersdelicten